مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان

image_service
مشاهده واحدها یا هسته های مستقر در مرکز رشد و پروفایل شخصی هر شرکت، واحد فناور یا هسته
واحد های فناور مستقر در مرکز رشد

مشاهده واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه کردستان

image_service
سیاست ها و معیارهای پذیرش در مرکز رشد
خدمات و امکانات قابل ارائه
سامانه جذب و پذیرش
فرم ها و آیین نامه ها
فرآیند پذیرش
جذب و پذیرش

سامانه جذب و پذیرش

image_service
معرفی مرکز رشد
وظایف مرکز رشد
مأموریت ها و اهداف مرکز رشد
مزاياي استقرار واحدهاي فناور در مركز
معرفی مرکز رشد

معرفی، ماموریت ها و اهداف مرکز رشد دانشگاه کردستانآخرین اخبار و اطلاعیه ها
آخرین دوره ها