مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان


ارتباط با ما

  • سسندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مرکز رشد واحدهای فناور، صندوق پستی 416

  • incubator@uok.ac.ir

  • 087-33622703

  • 087-33667445