سياست ها و معيارهاي پذيرش هسته ها و واحدها در مرکز رشدپذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد دانشگاه کردستان مبتني بر اساسنامه، آيين نامه ها، دستورالعمل هاي اجرائي و مصوبات هيئت امنا و شوراي مركز رشد دانشگاه است. گروه‌هايي كه پذيرش مي شوند عبارتند از:

  • شركت‌ها و هسته‌هاي فناور خصوصي مستقل نوپا
  • واحدهاي تحقيق و توسعه نوپا (R&D) وابسته به صنايع و يا دستگاه‌هاي اجرايي

پذيرش اين واحد‌ها ممكن است براي مرحله رشد مقدماتي (دوره پيش رشد) باشد ولي داشتن شخصيت حقوقي از الزامات استقرار واحد فناور در دوره رشد است. واحد‌هايي پذيرش مي شوند كه حاصل فعاليت آنها در خدمت توسعه فناوري قرار گيرد. پذيرش واحد‌هاي مجري تحقيقات كاربردي يا توسعه اي كه از پشتيباني‌هاي مالي و خدماتي مراكز تحقيقاتي واجرايي بهره مند هستند، از اولويت برخوردار خواهد بود.


ساير الزامات كه در پذيرش واحد فناور مد نظر قرار مي گيرند عبارتند از:

  • داشتن ايده‌ كاري دانش محور با قابليت تجاري سازي و پتانسيل اشتغال زايي
  • داشتن نيروي انساني توانا و مجرب در تركيب اعضاي اصلي و مشاورين واحد
  • داشتن حداقل دو نفر از اعضاء اصلي تيم کاري با تحصيلات کارشناسي به بالا و مرتبط با حوزه تخصصي ايده
  • داشتن پتانسيل بازار مناسب براي محصول و امكان توسعه آن
  • داشتن برنامه کاري مکتوب و مصوب شوراي مرکز رشد دانشگاه
  • امكان ايجاد زمينه‌هاي بعدي كارآفريني به وسيله زايش ايده‌هاي تحقيقاتي برخاسته از ايده محوري اوليه
  • امكان رفع نياز فني، مهندسي، خدماتي و مشاوره اي عرصه‌هاي مختلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد