وظایف مرکز رشد


  • فراهم نمودن حمايت مالي و غیرمالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد به منظور تجاری سازی ایده های آنان
  • تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مرکز
  • ارايه خدمات آموزشی و مشاوره اي مورد نياز در زمینه¬های مختلف به واحدهای تحت پوشش در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها
  • نظارت بر روند رشد واحدهای مستقر در مرکز و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارايي مرکز رشد
  • نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناور به منظور حرکت در جهت تحقق ايده محوري آنها
  • هماهنگی با آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه های آموزشی موجود در دانشگاه کردستان به منظور استفاده از آنها توسط واحدهای تحت پوشش
  • معرفی واحدهای تحت پوشش به بانک ها و موسسات مالی به منظور دریافت تسهیلات مورد نیاز جهت تجاری سازی ایده های آنها