مزاياي استقرار واحدهاي فناور در مركز


  • بهره برداري از شرايط تجميع و هم افزايي پژوهشي در مجاورت ساير واحدهای مستقر
  • امكان حضور در فضاي ميان رشته اي و ميان بخشي
  • كاهش هزينه ها و ميزان ريسك فعاليت
  • برخورداري از مزاياي حقوقي و اعتباري دانشگاه
  • استفاده از خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه های آموزشی مختلف دانشگاه
  • استفاده از خدمات کارگاهی، آزمایشگاهی و مزرعه ای دانشگاه
  • استفاده از برند دانشگاه کردستان در مکاتبات و عقد قراردادهای کاری
  • حمایت مالی در قالب تسهیلات قرض الحسنه