کارمندان


Sample avatar

فرزاد اسکندری

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان

عضو هئیت علمی گروه ترویج کشاورزی

دکترای رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی

f.eskandari@uok.ac.ir

مشاهده صفحه شخصی

Sample avatar

لامعه هاشمی

کارشناس مسئول جذب و پذیرش مرکز رشد

MA in English Literature - Royal Holloway, University of London

PgDip in Advanced IT - London South Bank University

l.hashemi@uok.ac.ir

مشاهده صفحه شخصی

Sample avatar

شیوا علیپور

کارشناس نظارت و ارزیابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - دانشگاه تهران

لیسانس مترجمی اسناد و مدارک - دانشگاه کردستان

sh.alipour@uok.ac.ir

مشاهده صفحه شخصی

مدیران پیشین مرکز رشد واحدهای فناور

صفحه شخصی دوره زمانی درجه تحصیلی گروه آمورشی نام و نام خانوادگی ردیف
-- -- دکتری تخصصی علوم دامی- تغذیه دام

احمد کریمی

یک
صفحه شخصی 1387-1389 دکترای تخصصی ریاضی کاربردی

مراد احمد نسب

دو
صفحه شخصی 1389-1392 دکترای تخصصی مهندسی برق

محمد رزاقی

سه
صفحه شخصی 1392-1394 دکترای تخصصی مهندسی برق

علی حسامی نقشبندی

چهار
صفحه شخصی 1394-1397 دکتری تخصصی مهندسی مکانیک

روناک دقیق

پنچ
صفحه شخصی اردیبهشت 1397 تا کنون دکتری تخصصی آموزش و ترویج کشاورزی

فرزاد اسکندری

شش